Engelska Svenska
A  
academia akademi
academic appointments board lärarförslagsnämnd
academic appointments board tjänsteförslagsnämnd
academic ceremony akademisk högtid
academic competence vetenskaplig kompetens
academic discipline vetenskapsgren
academic paper uppsats
academic publication vetenskaplig publikation
academic qualification akademisk examen
academic recognition validering
academic study studie
academic tradition that lectures begin 15 minutes after the time announced akademisk kvart
academic year läsår
accelerator physics and instrumentation acceleratorfysik och instrumentering
acceptance of late applicants efterantagning
access programme behörighetsgivande förutbildning
accountable authority huvudman
accreditation ackreditering
accredited programme ackrediterad utbildning
accredited university ackrediterat universitet
achieved learning outcomes läranderesultat
acquisition of qualifications meritering
acting tillförordnad
actual period of study nettostudietid
additional needs inlärningsproblem
additional qualification tilläggskomplettering
adjunct adjungerad
administration förvaltning
admission antagning
admission tillträde
admission decision antagningsbesked
admission from waiting list reservantagning
admission regulations antagningsbestämmelser
admission regulations antagningsordning
admission regulations tillträdesregler
admissions office antagningsenhet
admissions round antagningsomgång
admitted antagen
adoption of a profile profilering
adult education vuxenutbildning
adult education at upper-secondary level gymnasial vuxenutbildning
advanced study project fördjupningsarbete
advocate advokat
aerospace engineering rymd- och flygteknik
aesthetic subjects estetiska ämnen
affiliation to another higher education institution anknytning till annan högskola
affirmative action positiv särbehandling
affirmative quotas kvotering
agreement avtal
agricultural biotechnology bioteknologi med applikationer på växter och djur
agricultural economics areell ekonomi
agricultural occupational health and safety lantbrukets arbetsmiljö och säkerhet
agricultural sciences lantbruksvetenskap
agricultural sciences , forestry and fisheries lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske
agricultural technology areell teknik
algebra and logic algebra och logik
alternative selection alternativt urval
alumni activities alumnverksamhet
alumni questionnaire alumnenkät
alumni survey alumnundersökning
alumnus alumn
analytical chemistry analytisk kemi
anesthesiology and intensive care anestesi och intensivvård
animal and dairy sience husdjursvetenskap
animal husbandry animalieproduktion
annual amount årsbelopp
annual performance equivalent helårsprestation
anti-plagiarism software plagiatverktyg
applicant sökande
applicants per place söktryck
application anmälan
application code anmälningskod
application deadline sista anmälningsdag
application fee anmälningsavgift
application for a certificate examensansökan
application for exemption dispensansökan
application form anmälningsblankett
applied tillämpad
applied psychology tillämpad psykologi
applied research tillämpad forskning
apply for anmäla
apply for the award of a qualification ta ut examen
appointment förordnande
appointments procedure anställningsordning
approach to knowledge kunskapssyn
approval godkännande
approve bifalla
approved leave from studies studieuppehåll
archaeology arkeologi
architectural engineering arkitekturteknik
architecture arkitektur
art history konstvetenskap
artistic basis konstnärlig grund
artistic research and development konstnärligt utvecklingsarbete
artistic research and development board nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete
arts konst
assess bedöma
assessment prövning
assessment of qualifications behörighetsprövning
assessment of qualifications meritvärdering
assessment panel bedömargrupp
assistant supervisor bihandledare
associate professor biträdande professor
associate senior lecturer biträdande lektor
astronomy, astrophysics and cosmology astronomi, astrofysik och kosmologi
atom and molecular physics and optics atom- och molekylfysik och optik
attestation verifikation
attested copy of academic transcripts vidimerad betygskopia
attrition rate bortfallsfrekvens
audiologist audionom
author of the thesis respondent
authorised interpreter auktoriserad tolk
authorised to conduct fire safety inspection behörig att utföra brandskyddskontroll
authorised translator auktoriserad translator
autumn semester hösttermin
average grade genomsnittsbetyg
average grade medelbetyg
award degrees utfärda examina