Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
A  
acceleratorfysik och instrumentering* accelerator physics and instrumentation
ackrediterad utbildning accredited programme
ackrediterat universitet accredited university
ackreditering* accreditation
adjungera co-opt
adjungerad* adjunct
adjunkt lecturer
advokat advocate
agronomexamen* Degree of Master of Science in Agriculture
agronomie doktorsexamen* Degree of Doctor of Philosophy in Agricultural Science
agronomie licentiatexamen* Degree of Licentiate in Agricultural Science
agronomie magisterexamen* Degree of Master of Agricultural Science (60 credits)
agronomie masterexamen* Degree of Master of Agricultural Science (120 credits)
akademi* academia
akademiker university graduate
akademisk avhandling thesis
akademisk examen academic qualification
akademisk högtid academic ceremony
akademisk kvart* academic tradition that lectures begin 15 minutes after the time announced
akademisk utbildning higher education
aktivitetsgrad* degree of activity
ALE (se arbetslivserfarenhet)  
ALF (se ALF-ersättning)  
ALF-ersättning* funding for medical training and research
algebra och logik* algebra and logic
allmän behörighet (se grundläggande behörighet)  
allmän medicin* general medicine
allmänna skolväsendet public education
allmän studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå* general syllabus for third-cycle programmes
allmänt utbildningsområde* general education studies
alternativt urval* alternative selection
alumn* alumnus
alumnenkät alumni questionnaire
alumnundersökning alumni survey
alumnverksamhet* alumni activities
amanuens teaching assistant
analytisk kemi* analytical chemistry
anestesi och intensivvård* anesthesiology and intensive care
animalieproduktion animal husbandry
anknytning till annan högskola affiliation to another higher education institution
anmäla apply for
anmälan application
anmälning (se anmälan)  
anmälningsavgift application fee
anmälningsblankett application form
anmälningskod application code
annan undervisande och forskande personal other academic staff
anslag direct government funding
anslag för läkarutbildning och forskning (se ALF-ersättning)  
anslagsfinansiering direct government funding
anstånd med studier* deferment of studies
anställning* employment
anställningsbar employable
anställningsbarhet employability
anställningskategori employment category
anställning som professor* professorship
anställningsordning appointments procedure
anställningsvillkor terms of employment
ansökan (se anmälan)  
ansökning (se anmälan)  
ansökningsavgift (se anmälningsavgift)  
ansökningsblankett ( se anmälningsblankett)  
ansökningskod (se anmälningskod)  
antagen* admitted
antagning* admission
antagningsbesked admission decision
antagningsbestämmelser admission regulations
antagningsenhet admissions office
antagningsomgång* admissions round
antagningsordning* admission regulations
antagningsprov entrance test
antikvetenskap* classical archaeology and ancient history
apotekare pharmacist
apotekarexamen* Degree of Master of Science in Pharmacy
arbetslivsanknytning labour market links
arbetslivserfarenhet professional experience
arbetslivsorienterad work orientated
arbetslivsrepresentant labour market representative
arbetslivsstudier* work sciences
arbetsmarknad labour market /GB/
arbetsmarknadsanknytning links to the labour market
arbetsmedicin och miljömedicin* occupational health and environmental health
arbetsprov portfolio
arbetsterapeut occupational therapist
arbetsterapeutexamen* Degree of Bachelor of Science in Occupational Therapy
arbetsterapi* occupational therapy
arbetstidsavtal working hours agreement
areell ekonomi agricultural economics
areell teknik agricultural technology
arkeologi* archaeology
arkitektexamen* Degree of Master of Architecture
arkitektur* architecture
arkitekturteknik* architectural engineering
assistent med utbildningsbidrag research or teaching assistant with doctoral grant
astronomi, astrofysik och kosmologi* astronomy, astrophysics and cosmology
atom- och molekylfysik och optik* atom and molecular physics and optics
audionom* audiologist
audionomexamen* Degree of Bachelor of Science in Audiology
auktoriserad tolk* authorised interpreter
auktoriserad translator* authorised translator
AUO (se allmänt utbildningsområde)  
avancerad nivå second cycle
avbryta interrupt
avgiftsfri undervisning free tuition
avgiftsintäkter fee revenues
avhandling (se akademisk avhandling)  
avhoppare drop-out
avklarade högskolepoäng credits earned
avknoppningsföretag spin-off company
avlagd examen qualification awarded
avlägga examen take a qualification
avnämare* stakeholder
avskilja expel
avskiljande från utbildning expulsion from studies
Avskiljandenämnden Higher Education Expulsions Board
avslå reject
avstängning suspension
avtal agreement
avvisa dismiss